Vad händer under 2018?

I år kommer mycket hända som berör oss inom funktionshinderrörelsen. Vi på kansliet har sammanställt några av de viktigaste punkterna som kommer innebära förändring.

 

Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Skattelättnaden innebär ett avdrag på cirka 2 500 kr per år för en person med högsta möjliga sjukersättning och genomsnittlig kommunalskattesats.

Ikraftträdande: 1 januari 2018

 

Förare får inte längre hålla mobiltelefon i handen

Förbudet innebär att förare inte längre får hålla mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under färden.

Ikraftträdande: 1 februari 2018

 

Nytt klagomålssystem inom hälso- och sjukvården

Målsättningen är ett effektivare och mer ändamålsenligt klagomålssystem där vårdhavare får sina klagomål besvarade snabbare och följaktligen att vårdskador förebyggs i ett tidigare skede. Vårdgivarna kommer därför att direkt ta hand om klagomålen och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) tar sig an klagomål av allvarligare karaktär.

Ikraftträdande: 1 januari 2018

 

Höjd riksnorm för beräkning av försörjningsstöd

Ändringen innebär att riksnormen höjs med 1,6 procent och barns personliga kostnader med 200 kr.

Ikraftträdande: 1 januari 2018

 

Höjning av bostadsrättstillägg och äldreförsörjningsstöd

Ikraftträdande: 1 januari 2018

 

Ekonomiskt stöd i väntan på sjukpenning

Personen ska få tillfälle att yttra sig innan ett beslut som är till personens nackdel fastställs. Försäkringskassan får möjlighet att lämna sjukpenning till personer som väntar på ett definitivt beslut i frågan. Dessutom ska den sjukpenningsgrundade inkomsten (SG) vara oförändrad till dess att ett slutgiltigt beslut är taget, om det inte finns skäl som talar emot ett sådant beslut.

Ikraftträdande: 1 januari 2018

 

Tillägg till diskrimineringslagen gällande bristande tillgänglighet

Tillägget innebär att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ikraftträdande: 1 maj 2018

 

Nya assistansregler föreslås träda i kraft under 2018

Om förslaget klubbas igenom innebär det en återgång till tillämpningen som den var före Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017. För närvarande bereds två övriga förslag i Regeringskansliet, nämligen förtydligad informationsskyldighet för kommunerna och lagändring om det högre timbeloppet.

Ikraftträdande: 1 april och 1 juni 2018

 

Valet 2018

En stor del av vårt påverkansarbete sker tillsammans med Funktionsrätt Sverige där vi är medlemar.

”Funktionsrätt Sveriges valbudskap inför det kommande valet handlar om funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Alla människor ska fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter såsom de definieras i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” Se sid 2 för en mer utförlig beskrivning av vad FN konventionen innebär utformad av Myndigheten för Delaktighet.

I samarbete med andra organisationer inom funktionshinderrörelsen så har vi genom Funktionsrätt Sverige definierat de intressepolitiska områdena med särskild relevans inför valet 2018.

  • Funktionsrätt ska gälla i svensk lag
  • Skolan ska fungera för alla barn.
  • Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter
  • Undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta
  • Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner

 

Och slutligen vill vi uppmana alla våra medlemmar att gå och rösta!