Smärtgruppen

Lär dig mer om smärta

Personer som lever med smärta uttrycker och beskriver sina smärtupplevelser på olika sätt. Den internationell definition på begreppet smärta som har tagits fram av International Association for Study of Pain, IASP lyder; Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som en sådan skada.

Smärta är en individuell upplevelse, en upplevelse som bara den som har smärta kan beskriva. Det innebär att den som har ont har tolkningsföreträde och ingen annan kan säga att man överdriver eller hittar på. Smärtan är ofta förenad med en vävnadsskada men det är inte en nödvändighet för att man ska ha ont. Smärta kan även uppstå utan en synlig eller identifierbar skada.

Ett sätt att dela in smärta är i akut och långvarig smärta. Den akuta smärtan fyller en viktig funktion då den utgör en varningssignal för skada och är därmed ett skydd för oss. Utan ett fungerande smärtsystem skulle vi ha svårt att överleva eftersom vi skulle kunna få livsfarliga skador utan att vi märkte det.

Med långvarig smärta menar man ett smärtproblem som pågått under en längre tid, vanligtvis används tidsperioden mer än 6 månader för att beskriva begreppet långvarig smärta. Den långvariga smärtan är i sig ett stort problem men smärtan kan också påverka sömnkvalitén, möjligheten att träna och röra sig, att lyfta, utföra hushållssysslor och delta i sociala aktiviteter. Relationer, arbete och fritidsaktiviteter kan därmed begränsas.

Den långvariga smärtan är ett mycket stort problem, såväl i Sverige som i andra länder. Studier har visat att mellan 20 – 50 % av den vuxna svenska befolkningen har långvariga smärtproblem. Bland medlemmarna i Personskadeförbundet RTP är det dock mycket vanligare att man lever med långvarig smärta. I en medlemsundersökning svarade 68 % av medlemmarna att de lever med långvarig smärta och bland gruppen med nackskador efter whiplashrelaterat våld var siffran så hög som 92 %.

Det är med bakgrund av detta som vi har gjort den här sidan. Vi tror nämligen att kunskap om smärta är viktigt för att kunna förstå och hantera sin egen smärtproblematik och för att lättare kunna diskutera sin smärta med sina vårdgivare. Här under hittar du olika produkter som webbföreläsningar om smärta, skadespecifika smärtguider, behandlingsscheman och olika smärtrapporter.

 

 

Kontakta Petra Kascelan-Bergqvist för mer information

08-545 622 64

petra.kascelan-bergqvist@rtps.se