Samverkansråd

Samverkan mellan funktionshindersorganisationer och Landstingets verksamheter sker inom respektive förvaltning eller bolag. Förvaltning/bolag företräds av representanter för sina respektive tjänstemannaledningar. Arbetet i samverkansråd och samverkansgrupper är ett led i distriktets påverkansarbete. I samverkansråd ska tjänstemannaledningen informera och samverka löpande om aktuella frågor i ett så tidigt skede som möjligt under beredningsprocessen.

Samverkansråd inom landstinget finns för Landstingsstyrelsen, Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Trafiknämnden, Kulturnämnden och Locum AB.

I samverkansråd ges funktionshindersorganisationernas representanter bl.a. möjlighet:

  • Att ta initiativ till samverkan i speciella frågor samt att lämna synpunkter under beredningen av ärenden till nämnd, styrelse eller utskott, vilket förutsätter att samverkansrådet i så god tid som möjligt får tillgång till befintligt skriftligt underlag och att kontakt etableras med ansvarig handläggare.
  • Att ge synpunkter på remisser och att avge yttrande som bifogas beslutsunderlaget.
  • Att delta i utredningar och arbetsgrupper i frågor som berör medlemmarna.
  • Att delta i planering och inriktning av uppföljnings- och utvärderingsprojekt samt att få information om resultatet.

 

Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP (RTP-S) är medlem i HSO i Stockholms län. Det är HSO i Stockholms län som utser ledamöter till de olika samverkansråden. Varje råd har 5 ordinarie ledamöter utsedda av HSO. För HSOs räkning sitter följande personer från RTP-S i samverkansråd/resursgrupper:

  • Trafikförvaltningen: Anders Lissegårdh, Birgitta Flognfeldt
  • Resursgrupp Färdtjänsten: Birgitta Flognfeldt
  • Resursgrupp Tillgänglighet: Anders Lissegårdh, Leif Ekström
  • Resursgrupp FUT: Anders Lissegårdh
  • Kulturförvaltningen: Anders Lissegårdh

Samt:

  • Södersjukhusets samverkansråd: Petra Kascelan-Bergqvist