Distriktsstyrelse

Distriktets styrelse väljs vid årsmötet. Ordförande väljs för ett år. De övriga styrelseledamöterna väljs på två år i taget. Hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte. Enligt stadgarna äger varje lokalförening rätt att utse en ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen. Styrelsen utser internt vilka som skall ingå i arbetsutskott och kommittéer.

Ordförande
Bengt-Erik Johansson

Ordinarie ledamöter
Ann-Charlotte Änggård
Marie Kårlin
Eva Molnar
Leif Ekström

Kassör
Rolf Widén

Suppleant
Nils Junehill
Rolf Widén